Privacybeleid/ Privacystatement

Dit is het privacystatement van Beautybymarage, gevestigd te Zuid Holland, Nederland (Beautybymarage), www.beautybymarage.com

 

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of bestellingen die u plaatst op onze website.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beautybymarage is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

This is the privacy statement of Beautybymarage, located in South Holland, the Netherlands (Beautybymarage), www.beautybymarage.com

Applicability

This privacy statement applies to all privacy-sensitive information or personal data that you provide to us, for example via the contact form or orders that you place on our website.

 

We attach great importance to the privacy of our customers and therefore exercise the greatest possible care in handling and protecting personal data. We process data in accordance with the conditions set in the General Data Protection Regulation (GDPR).

Beautybymarage is responsible within the meaning of the AVG with regard to the processing of your personal data. This means that we alone determine which personal data will be processed, for what purpose and in what way. We are responsible for ensuring that your personal data is processed in a proper and careful manner in accordance with the GDPR. In this privacy statement we explain which data we process and for what purposes they are used.

 

Overview of personal data

Below you will find an overview of the personal data that we process:

  • Surname- and Lastname
  • Date of birth
  • address information
  • Phone number
  • Mailaddress